ENQUISA Á EMPRESAS TIC SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN EN GALICIA. ANO 2024
Acceso á enquisa (Galego)
Descargar cuestionario en castellanoDescargar cuestionario en galegoCarta de presentación
ENCUESTA A EMPRESAS TIC SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN GALICIA. AÑO 2024
Acceso a la encuesta (Castellano)


Os seus datos de contacto foron facilitados polo Instituto Galego de Estatística e serán tratados pola Amtega como Responsable do Tratamento coa finalidade de xestionar a súa participación na Enquisa ás Empresas TIC do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia, con base no cumprimento dunha misión en interese público ou o exercicio de poderes públicos, segundo a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, así como o cumprimento dunha obriga legal de conformidade coa Lei 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026. A recollida dos datos está encomendada á entidade IDEARA S.L. (expediente de contratación: 2020AMT0027) ostentando a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) a condición de responsable do tratamento dos datos recollidos neste formulario, e serán tratados coas finalidades de levar a cabo a súa participación na devandita Enquisa. Poderá solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos, así como consultar o contacto do delegado/a de protección de datos e información adicional en: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datosNota legal  Política de cookies  Política de privacidad